ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 17/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 528664
Page Views 792857
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการใช้งานโปรแกรมสำรวจรายการหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ต้องการจัดซื้อเพื่อใใช้ในปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 852.03 KB 1764
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 370
รายการกรรมการเขตปี 2555 ebook2 264
ร่างแนวทางเรียนฟรีปี2556 347
แนวทางเรียนฟรีปี2556 278
ราคาครุภัณฑ์ชุดพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 214
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 229
โครงการเวทีวิชาการปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 519
โครงการ PISA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 370
โครงการตรวจ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.67 KB 231
โครงการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.1 KB 207
โครงการ กตปน. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.32 KB 173
โครงการ LAS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.21 KB 631
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.62 KB 206
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ(เกษียณ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.1 KB 339
โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำคำรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.91 KB 214
โครงการพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 171
โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำสู่ประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 190
โครงการตรวจสอบภายในนำร่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.31 KB 188
โครงการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.56 KB 403
โครงการ EGP ระยะ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.07 KB 181
สพป.กทม.เกมส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 579.51 KB 271
โครงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 341.64 KB 270
โครงการ DMC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.99 KB 203
โครงการจัดทำแผนปี2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.69 KB 243
โครงการจัดทำรายงานผล อกคศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.42 KB 173
โครงการตรวจติดตาม ตสน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.96 KB 345
โครงการ ICT 205
โครงการสำรวจประชากรวัยเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.46 MB 286
โครงการวิจัย ICT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 408
โครงการรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.28 KB 247
โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 457.31 KB 234
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 397.18 KB 438
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหัวละ 5000 บาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.8 KB 257
ปฏิทินการดำเนินโครงการปี 2557 Unkown Document ขนาดไฟล์ 44.71 KB 1354
โครงการ ONE STOP SERVICE Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.29 KB 210
โครงการเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยจิตสาธารณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.74 KB 224
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.95 KB 172
โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เครือข่าย2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.66 KB 274
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 191
โครงการยกระดับผลสัมฤทธฺ์วิชาภาษาไทย เครือ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.24 KB 199
โครงการเปิดโลกนิทานสารฝัน (พระยาประเสริฐฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.84 KB 949
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.77 KB 463
การวางแผนพัฒนาการศึกษา การพัฒนารูปแบบบูรณาการการจัดทำแผนกลยุทธ์ และงบประมาณ 231
รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง สพฐ. 231
แนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 229
แผนปฏิบัติราชการปี 2558 260
แนวทางการบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 207
แนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.57 KB 67
นโยบายการศึกษา สู่การปฏิบัติ สพป.กทม. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 70
การเขียนโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 793.77 KB 72
แนวคิดจัดทำแผน 102
เอกสารกลุ่มแผน
โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 56 219
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257