ผู้บริหาร

นายสุรชัย ทองทวี
รอง ผอ.สพป.กทม.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 18/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 645695
Page Views 962087
กลุ่มงานภายในกลุ่มแผนฯ
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการใช้งานโปรแกรมสำรวจรายการหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ต้องการจัดซื้อเพื่อใใช้ในปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 852.03 KB 1825
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 446
รายการกรรมการเขตปี 2555 ebook2 313
ร่างแนวทางเรียนฟรีปี2556 395
แนวทางเรียนฟรีปี2556 329
ราคาครุภัณฑ์ชุดพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 271
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 288
โครงการเวทีวิชาการปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 618
โครงการ PISA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 422
โครงการตรวจ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.67 KB 288
โครงการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.1 KB 262
โครงการ กตปน. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.32 KB 224
โครงการ LAS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.21 KB 680
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.62 KB 261
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ(เกษียณ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.1 KB 395
โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำคำรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.91 KB 286
โครงการพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 238
โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำสู่ประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 243
โครงการตรวจสอบภายในนำร่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.31 KB 242
โครงการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.56 KB 484
โครงการ EGP ระยะ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.07 KB 227
สพป.กทม.เกมส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 579.51 KB 327
โครงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 341.64 KB 330
โครงการ DMC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.99 KB 260
โครงการจัดทำแผนปี2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.69 KB 299
โครงการจัดทำรายงานผล อกคศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.42 KB 228
โครงการตรวจติดตาม ตสน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.96 KB 403
โครงการ ICT 254
โครงการสำรวจประชากรวัยเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.46 MB 359
โครงการวิจัย ICT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 461
โครงการรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.28 KB 296
โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 457.31 KB 307
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 397.18 KB 489
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหัวละ 5000 บาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.8 KB 314
ปฏิทินการดำเนินโครงการปี 2557 Unkown Document ขนาดไฟล์ 44.71 KB 1404
โครงการ ONE STOP SERVICE Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.29 KB 264
โครงการเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยจิตสาธารณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.74 KB 275
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.95 KB 220
โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เครือข่าย2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.66 KB 324
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 244
โครงการยกระดับผลสัมฤทธฺ์วิชาภาษาไทย เครือ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.24 KB 250
โครงการเปิดโลกนิทานสารฝัน (พระยาประเสริฐฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.84 KB 1000
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.77 KB 576
การวางแผนพัฒนาการศึกษา การพัฒนารูปแบบบูรณาการการจัดทำแผนกลยุทธ์ และงบประมาณ 288
รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง สพฐ. 277
แนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 279
แผนปฏิบัติราชการปี 2558 309
แนวทางการบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 256
แนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.57 KB 111
นโยบายการศึกษา สู่การปฏิบัติ สพป.กทม. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 118
การเขียนโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 793.77 KB 120
แนวคิดจัดทำแผน 153
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 49
ข้อมูล10พ.ย.2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198 KB 42
เอกสารกลุ่มแผน
โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 56 271
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257