ผู้บริหาร

นายสุรชัย ทองทวี
รอง ผอ.สพป.กทม.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 23/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 555099
Page Views 835507
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการใช้งานโปรแกรมสำรวจรายการหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ต้องการจัดซื้อเพื่อใใช้ในปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 852.03 KB 1785
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 389
รายการกรรมการเขตปี 2555 ebook2 281
ร่างแนวทางเรียนฟรีปี2556 365
แนวทางเรียนฟรีปี2556 297
ราคาครุภัณฑ์ชุดพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 233
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 251
โครงการเวทีวิชาการปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 537
โครงการ PISA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 386
โครงการตรวจ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.67 KB 249
โครงการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.1 KB 222
โครงการ กตปน. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.32 KB 191
โครงการ LAS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.21 KB 649
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.62 KB 223
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ(เกษียณ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.1 KB 358
โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำคำรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.91 KB 251
โครงการพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 187
โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำสู่ประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 207
โครงการตรวจสอบภายในนำร่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.31 KB 203
โครงการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.56 KB 429
โครงการ EGP ระยะ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.07 KB 196
สพป.กทม.เกมส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 579.51 KB 292
โครงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 341.64 KB 287
โครงการ DMC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.99 KB 223
โครงการจัดทำแผนปี2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.69 KB 259
โครงการจัดทำรายงานผล อกคศ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.42 KB 189
โครงการตรวจติดตาม ตสน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.96 KB 362
โครงการ ICT 221
โครงการสำรวจประชากรวัยเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.46 MB 303
โครงการวิจัย ICT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 425
โครงการรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.28 KB 263
โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 457.31 KB 250
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 397.18 KB 454
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหัวละ 5000 บาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.8 KB 275
ปฏิทินการดำเนินโครงการปี 2557 Unkown Document ขนาดไฟล์ 44.71 KB 1370
โครงการ ONE STOP SERVICE Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.29 KB 227
โครงการเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยจิตสาธารณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.74 KB 242
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.95 KB 188
โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เครือข่าย2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.66 KB 291
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 209
โครงการยกระดับผลสัมฤทธฺ์วิชาภาษาไทย เครือ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.24 KB 217
โครงการเปิดโลกนิทานสารฝัน (พระยาประเสริฐฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.84 KB 965
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.77 KB 488
การวางแผนพัฒนาการศึกษา การพัฒนารูปแบบบูรณาการการจัดทำแผนกลยุทธ์ และงบประมาณ 249
รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง สพฐ. 248
แนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 248
แผนปฏิบัติราชการปี 2558 276
แนวทางการบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 225
แนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.57 KB 79
นโยบายการศึกษา สู่การปฏิบัติ สพป.กทม. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 84
การเขียนโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 793.77 KB 86
แนวคิดจัดทำแผน 117
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 10
ข้อมูล10พ.ย.2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198 KB 8
เอกสารกลุ่มแผน
โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 56 235
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257