ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล : นายยุทธนา สำราญกิจ
ตำแหน่ง : รอง ผอ.สพป.กทม.
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :