ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เรื่องของงบประมาณ
แนวทางการช่วยเหลือผู้ปกครอง 2,000บาท (อ่าน 66) 29 ส.ค. 64
แผนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 (อ่าน 98) 22 ก.ค. 64
รายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ 2564 (อ่าน 177) 11 ม.ค. 64
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 167) 22 ต.ค. 63
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 158) 13 ก.ค. 63
ผลการเบิก จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ 10 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 133) 13 ก.ค. 63
รายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ 2563 (อ่าน 188) 16 มิ.ย. 63
แผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 126) 16 มิ.ย. 63
ตารางคำนวณ Factor F (อ่าน 276) 22 ธ.ค. 62
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง (อ่าน 358) 02 ธ.ค. 62
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 3754) 11 พ.ย. 62
แจ้งการอนุมัติเงินประจำงวดและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 428) 29 ต.ค. 62
พระราชบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 (อ่าน 152) 06 ก.ค. 62
แนวทางตั้งงบลงทุนปี 2563 (อ่าน 295) 20 ต.ค. 61
ตัวอย่างประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 1536) 13 ต.ค. 61
รายการครุภัณฑ์ ขอตั้งงบประมาณปี 2563 (อ่าน 8142) 13 ต.ค. 61
ตารางแบบก่อสร้างและเงื่อนไขสิ่งก่อสร้าง ประกอบการของตั้งงบลงทุนปี 2563 (อ่าน 291) 13 ต.ค. 61
แบบฟอร์มการเสนอขอรายการครุภัณฑ์ปี 2563 (อ่าน 355) 13 ต.ค. 61
ลักษระอาคารและราคา สิ่งก่อสร้างปี 2563 (อ่าน 206) 13 ต.ค. 61
แบบฟอร์มการจัดตั้งงบลงทุนปี 2563 รายการสิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุง (อ่าน 316) 13 ต.ค. 61
คู่มือแนวทางการดำเนินงานจัดตั้งงบลงทุนปี 2563 รายการครุภัณฑ์ (อ่าน 175) 13 ต.ค. 61
คู่มือแนวทางการดำเนินงานจัดตั้งงบลงทุนปี 2563 รายการปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้าง (อ่าน 234) 13 ต.ค. 61
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 527) 08 ก.พ. 61
แนวทางการตั้งงบลงทุนปี 2562 (อ่าน 483) 09 ต.ค. 60
ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน งบประมาณปี2561 (อ่าน 825) 15 พ.ย. 59
ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร (อ่าน 3246) 15 พ.ย. 59
แบบขอค่าขนส่งวัสดุ (อ่าน 571) 15 พ.ย. 59
แบบสรุปเรียงลำดับความสำคัญจำเป็นคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (อ่าน 1484) 15 พ.ย. 59
แบบสรุปเรียงลำดับความสำคัญจำเป็นคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (อ่าน 499) 15 พ.ย. 59
แบบคำขอตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 457) 15 พ.ย. 59