กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอาตีย๊ะห์ อิสมารอฮีม
นักวิชาการ​ศึกษาปฏิบัติการ

นายอับดุลเล๊าะ ลอเด็ง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพัชรี อินทหอม
นักจิดวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ฯ

นางสาวพัชราภรณ์ กวนหลวง
พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ)

นางสาวสุธาทิพย์ สุขสุหรัด
พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ)