กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางศศิธร ภูบุญเต็ม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายพัทธ์ ภัทรภีรากุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวณปภาวรินทร์ บวรธนาปิยวัฒน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวพัชราภรณ์ กวนหลวง
นักวิชาการศึกษา (พนักงานราชการ)

นางสาวพัชรี อินทหอม
นักจิดวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ฯ

นางสาวจิราพร บัวงาม
พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ)

นางสาวณัฐธิดา มะโนปิง
พนักงานพิมพ์ดีด (ลูกจ้างชั่วคราว)