กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายผดุงศักดิ์ เฉลียว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางวาสนา มูเนาวาเราะห์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายคมเจตน์ นพเก้า
นักทรัพยากรบุคคปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต. ภัทรชัย กฤษสุริยา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ​งาน

นายนิกร ยะวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

นางสาวธนาศรี พานทอง
นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

นางสาวหทัยรัตน์ อภิวิริยะกุล
นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

นางสาวนวนันท์ อินทรวิเชียร
พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)