กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวาสนา มูเนาวาเราะห์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสิรีธร แสงสว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต. ภัทรชัย กฤษสุริยา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ​งาน

นายนิกร ยะวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

นางสาววาสินี สินวิวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

นางสาวธนาศรี พานทอง
นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

นางสาวนวนันท์ อินทรวิเชียร
พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ)

นางสาวหทัยรัตน์ อภิวิริยะกุล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล