กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

นางสาวกุสาวดี สนธิสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสมศักดิ์ คำภา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายชาตรี ลักษณะศิริ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายมโนธรรม ทองมหา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายวิทวัส นิดสูงเนิน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวดารัตน์ นพหิรัญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายภัทรฐพนธ์ ปรีชาดำรงศักดิ์
พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)