กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายชัยยุทธ์ นาคจำแลง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพรสวรรค์ จันอิน
พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)