กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

นางสาวธนพร คนเสงี่ยม
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางพรสรรวค์ ปิตุยะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวสุลักษณ์ ดวงพรประทีป
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา บุญศรี
พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ)

นางสาวเสาวลักษณ์ แก้ววิลัย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุพัชชา ช่างเกิด
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์