กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

นายวิทวัส นิดสูงเนิน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม

นางสาวสุชญา อินธนู
พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ)