กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นางสาวสุชญา อินธนู
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร