กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสมฤทัย ธรรมมา
นักวิชาการ​ศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวบุษบา คุณพาที
นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

นางสาวสุปราณี เรืองสัตย์
พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)