ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล : นายพิเชฐร์ วันทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ สพป.กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :