ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จดหมายข่าว
ปะชุมเชิงปฏฺบัติการจัดทำแผนประจำปี2565วันที่4-5พ.ย.2564
ประชุมพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบบริหารจัดการ สพป.กทม.
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ประจำเดือนตุลาคม 2564
ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพป.กทม.ประจำเดือนตุลาคม 2564
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.วิทยา เกษาอาจ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองสพป.กทม.
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตปีงบประมาณพ.ศ.2564)
ร่วมแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี2564
ร่วมประชุมข้าราชการและบุคลากรสังกัดสพป.กทม.ประจำเดือนกันยายน 2564
ร่วมประชุมการจัดงาน"เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาวสพป.กทม. 64"
ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการเสนอโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีพ.ศ.2564 (ITA Online 2021)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมิถุนายน2564
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาราคาม
สพป.กทม.แสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รร. บ้านชะอวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต3
ประชุมวิีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."10ก.พ.64
ประชุมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพชุมชน
กลุ่มนโยบายและแผนได้ฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา