จดหมายข่าว
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖
การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา นักศึกษาปริญญาโท
การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา นักศึกษาปริญญาโท
การฝึกปฎิบัติการบริหารการศึกษา นักศึกษาปริญญาโท
การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา นักศึกษาปริญญาโท
การติดตาม ตรวจเยี่ยมนิเทศการจัดการเรียนการสอน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา นักศึกษาป.โท
การฝึกปฎิบัติการบริหารการศึกษา นักศึกษาป.โท
การประชุมโครงการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและแก้ปัญหาภารกิจงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สพป.กทม.
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมฯ โรงเรียนราชวินิต
ประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นการดำเนินงานของสพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา นักศึกษาปริญญาเอก
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประชุมพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบบริหารจัดการ สพป.กทม.
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ประจำเดือนตุลาคม 2564
ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพป.กทม.ประจำเดือนตุลาคม 2564
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.วิทยา เกษาอาจ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองสพป.กทม.
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตปีงบประมาณพ.ศ.2564)
ร่วมแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี2564
ร่วมประชุมข้าราชการและบุคลากรสังกัดสพป.กทม.ประจำเดือนกันยายน 2564
ร่วมประชุมการจัดงาน"เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาวสพป.กทม. 64"