ทิศทาง นโยบายและแผนปฏิบัติการ
แบบติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดฯ (อ่าน 219) 17 ก.พ. 66
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 148) 02 ก.พ. 66
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 341) 11 ม.ค. 66
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 (อ่าน 259) 11 ม.ค. 66
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 187) 11 ม.ค. 66
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 219) 22 ธ.ค. 65
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 153) 16 ธ.ค. 65
คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 177) 19 พ.ย. 65
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 1389) 10 ต.ค. 65
แผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2566-2570) (อ่าน 645) 23 มี.ค. 65
แผนพัฒนาการศึกษาภาคกลาง (พ.ศ. 2566-2570) (อ่าน 655) 23 มี.ค. 65
แผนที่นำทาง (SDG4 ROADMAP) (อ่าน 444) 23 มี.ค. 65
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 802) 14 ก.พ. 65
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 677) 05 ม.ค. 65
แผนที่นำทาง (SDG4 Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาค 2 (อ่าน 1027) 26 พ.ย. 64
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (อ่าน 1302) 24 ก.พ. 64
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี 2563-2565 (อ่าน 1313) 11 ก.พ. 64
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 1390) 08 ก.พ. 64
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 947) 06 พ.ย. 63
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 783) 09 ต.ค. 63
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 (อ่าน 1164) 28 ก.ย. 63
(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 (อ่าน 537) 18 ก.ย. 63
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) (อ่าน 487) 11 ส.ค. 63
แผนปฏิบัติการ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 1261) 26 มี.ค. 63
นโยบาย-สพฐ.2563 (อ่าน 1088) 24 ม.ค. 63
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปี2562 (อ่าน 1410) 20 ม.ค. 63
ผลงาน Good Practice ประจำปี 2562 (อ่าน 1697) 20 ม.ค. 63
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 1284) 02 ม.ค. 63
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 2266) 20 พ.ย. 62
นโยบาย สพฐ.ปี2563 (อ่าน 26001) 14 ต.ค. 62