ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสาร/คู่มือ/รายงาน/สื่อการเรียนรู้
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (นายชัยยุทธ์ นาคจำแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (งานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (นายชัยยุทธ์ นาคจำแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน ปี 2564
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการงานติดตามฯ
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผนปี2564งานติดตาม
คู่มือหรือมาตรฐานงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือหรือมาตรฐานงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
สถิติการให้บริการของธุรการกลุ่ม นางสาวพรสวรรค์ จันอิน
คู่มือหรือมาตรฐานงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการงานวิเคราะห์งบประมาณ
คู่มือหรือมาตรฐานงานวิเคราะห์งบประมาณกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือหรือมาตรฐานการจัดตั้งงบประมาณปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔(แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด)
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้งานในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2563
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือหรือมาตรฐานงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน