ผู้บริหาร

นายสุรชัย ทองทวี
รอง ผอ.สพป.กทม.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 23/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 555102
Page Views 835510
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
เอกสาร/คู่มือ/รายงาน/สื่อการเรียนรู้
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ2561
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579
ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี
แนวทางการตั้งงบลงทุนปี 2562
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง ปี2560
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่10
การขับเคลื่อน
เส้นทางสู่การเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
ระบบติดตาม กระบวนการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560
จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์(ข้อมูล ณ วันที่ 2 ม
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุดโครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ปี 2560 ของ สพฐ.
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 ของ สพฐ.
ร่างแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้
แนวนโยบายการบริหารงานเชิงบูรณาการระดับพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางและแนวในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาการศึ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ 2559
แผนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2559

ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257