เอกสาร/คู่มือ/รายงาน/สื่อการเรียนรู้
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (นายชัยยุทธ์ นาคจำแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (งานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (นายชัยยุทธ์ นาคจำแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน ปี 2564
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการงานติดตามฯ
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผนปี2564งานติดตาม
คู่มือหรือมาตรฐานงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือหรือมาตรฐานงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
สถิติการให้บริการของธุรการกลุ่ม นางสาวพรสวรรค์ จันอิน
คู่มือหรือมาตรฐานงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการงานวิเคราะห์งบประมาณ
คู่มือหรือมาตรฐานงานวิเคราะห์งบประมาณกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือหรือมาตรฐานการจัดตั้งงบประมาณปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔(แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด)
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้งานในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2563
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน