ผู้บริหาร

นายสุรชัย ทองทวี
รอง ผอ.สพป.กทม.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 12/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 541354
Page Views 812108
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
เอกสาร/คู่มือ/รายงาน/สื่อการเรียนรู้
คู่มือการวิเคราะห์และการจัดทำประมาณราคา
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลังเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ราคากลางงานก่อสร้าง
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การประชุมจัดทำแผนประจำปี พ.ศ.2559
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง
คู่มือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
รายงานการติดตามและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดำเนินงานด้านโอกาสทางการศึกษาทางระบบอิเล็ก
เส้นทางการพัฒนาสู่ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด (Milestones to Simply The Best) ปีการศึกษา 2558
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
(ร่าง)แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘
หนังสือรายการประมาณราคาปี 2558
THE KEY OF EDUCATION REFORM กุญแจปฏิรูปการศึกษา
แนวทางการขอเพิ่มห้องเรียนพิเศษ
ข้อมูลนักเรียนสิ่งก่อสร้างโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม.
แนวทางการบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
แผนปฏิบัติราชการปี 2558
รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง สพฐ.
คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐ

ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257