เอกสาร/คู่มือ/รายงาน/สื่อการเรียนรู้
รายงานโครงการ
Best Practice ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือการปฎิบัติงาน (นางสาวพรสวรรค์ จันอิน) ประจำปีงบประมาณ 2565
คู่มือการปฎิบัติงาน (นายโกวิท สังข์ศรีเพชร) ประจำปีงบประมาณ 2565
คู่มือการปฎิบัติงาน (นางสาวสิรีธร แสงสว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565
คู่มือการปฎิบัติงาน (นายชัยยุทธ์ นาคจำแลง) ประจำปีงบประมาณ 2565
คู่มือการปฎิบัติงาน (นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์) ประจำปีงบประมาณ 2565
คู่มือการปฎิบัติงาน (นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ) ประจำปีงบประมาณ 2565
คู่มือการปฎิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปี 2565)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ( การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (งานงบประมาณ ปี 2565)
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มนโยบายและแผน 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มนโยบายและแผน ประจำปี 2565
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (นายชัยยุทธ์ นาคจำแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (งานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (นายชัยยุทธ์ นาคจำแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน